چه لذتی داره صبح تو بغل عشقت

چشاتو واکنی و بوسه بارونش کنی ....

صورتتو ببری نزدیک صورتش

گرمی نفساتو رو پوستش حس کنه

لبخند بزنی و بگی

صبح بخیر عزیزدلم ....