دلم درد میکند

 انگار خام بودند

 خیالهایی که به خوردم داده بودی