زمستان است


نیمکتی تنها در پارک نشسته است


من تنها بر نیمکت و تو تنها در من


می بینی ؟