دســتِ " تــو " اگــر بـود

ایــن فــصــل ، دســتِ مـَن در جـیـب هــایـَم نـبــود