گاهی خیالت آنقدر واقعیت دارد که …


داغ می شود پیشانی ام !


از داغی لبانت !