هـر شـب گوشیمـو بر میــدارم تا اس ام اس شـب بخیـر را بگــویم ...(!)
یادت هسـت هـر شـب راس 11 شـب بخیر را مـے فرسـتادم ..
تـا همـان مـوقع زنـگ بزنـے (!)
ڪلـی بخنـدے و بگـویی خـواب آلـو تـازه 11 ست . . .
چقــدر حیـف ڪه دیـگر تو نیســتے تا شـب بخیـرت بهـترین شـب بخیر شبهـایم شــود ./...
+ هـر جـا که هستــے امیــدوارم در آرامــش بخــوابے/ مـن شبهــایے طولانــے هســت که دیگــر 11 نمـــے خوابــم ./ . . .
+ ڪاش ... کمـﮯ آرزویـت بـودم ./ . .
+ و تـو هنوز بـا تمامـ نبودنتـــ / تمامــ بودن ِ منـــے (!)