خدایا

می شود باران ببارد؟ همین امشب!

قول می دهم فقط قطره های پاکش را بغل کنم!

و بی هیچ اشکی دستهایش را بگیرم

قول می دهم فقط بویش را حس کنم!

اصلا اگر ببارد فقط از پشت پنجره نگاهش می کنم

قول می دهم برایش شعر نگویم

فقط... می شود؟ امشب.... ؟


!دلم به اندازه تمام روزهای بارانی تنگ است...