وقت خریدن لباسهای عید و بهاره است


لباسهایی بخرید باجیب های بزرگ 
به اندازه ی دو دست
شاید همین عیدی که در راهه عاشق شدید...

حس غریبی است دوست داشتن و عجیب تر از آن دوست داشته شدن است . وقتی می

 

بینیم کسی با دل و جان دوستمان دارد ؛ نفس ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش

 

ریشه دوانده ؛ به بازی اش می گیریم ؛ هر قدر او عاشقتر ما سر خوش تر ؛ هر قدر او

نازک تر ما بی رحم تر ... تقصیر از ما نیست تمامی قصه های عاشقانه را این گونه برایمان

 

خوانده اند

(یکی هم پیدا نمیشه تولدم تبریک بگه.می دونستم کسی به فکرم نیست)

 

(حرفمو پس میگیرم با تاخیر ولی به یادم هستند)