ترنم باران را نثار چشمانت میکنم  نازنینم تا شبنمی شود بر سرخی گونه هایت

و داغی بوسه ام را به پیشانی ات به یادگار می گذارم

و دست نوازشم را به موهایت هدیه می کنم که تا عمر داری مرا از خاطر نبری