عشـــــق واسه یه زن وقتـــــــــیه که از روی ناراحتـــــــی


با دســـــــــتای ظریفش رو سینــــــه‌ی ستـــــــبر مردش می‌کـــــــــوبه و
مرد آروم بغلـــــــــــــش می‌کنه،
 

دستاشو می‌بوســــــــــــه و میگه :
 
نزن گلم دستای خودت درد می‌گــــــیره