زیبایی ات دیکتاتوری است که کلمات را در من به گلوله می بندد   هر لحظه شعری در من شهید می شود