تقدیم به:

 

هرگز نخواستم که تو رو با کسی قسمت بکنم
 یا از تو حتی با خودم یه لحظه صحبت بکنم

هرگز نخواستم که به داشتن تو عادت بکنم

بگم فقط مال منی به تو جسارت بکنمانقدر ظریفی که با یک نگاه هرزه میشکنی
اما تو خلوت خودم تنها فقط مال منی

هرگز نخواستم که به داشتن تو عادت بکنم

بگم فقط مال منی به تو جسارت بکنمترسم اینه که رو تنت جای نگاهم بمونه
 یا روی پیشه ی چشات غبار آهم بمونه

هرگز نخواستم که به داشتن تو عادت بکنم

بگم فقط مال منی به تو جسارت بکنمتو پاک و ساده مثل خواب حتی با بوسه میشکنی
شکل همه آرزوهام تجسم خواب منی

هرگز نخواستم که به داشتن تو عادت بکنم

بگم فقط مال منی به تو جسارت بکنمحتی با اینکه هیچکس مثل من عاشق تو نیست
 پیش تو آینه ی چشام حقیره لایق تو نیست، حقیره لایق تو نیست