اینجا ایران است

.
.
دختر که باشی:

اگر زیبا باشی, عطسه کردنت را هزار نفر لایک میکنند ؛


... اما قیافه که نداشته باشی, عاشقانه ترین احساساتت خریدار ندارد..


پسر که باشی:


اگه پولدارباشی قیافه ی زشتت از گلزار هم خوشگل تر دیده میشود ؛


بی پول باشی فقط کامنت آگهی ترحیمت لایک میخورد..

و
 این حقیقت جامعه ی ماست