دستانت را دور گردنم حلقه کن ,

این دوست داشتنی ترین شالگردن

شب های سرد من است .