امروز روز آخر است..

فراموشت میکنم!

دیروز هم روز آخر بود ..

هر روز من

به بهت زدگی می گذرد...

من هر روز فراموشت می کنم...

اما چه فایده که با هر طلوع خورشید

دوباره تمام من میشوی..