جایم را با کسی پر خواهی کرد

او هم تو را خواهد بوسید

و به تو خواهد گفت که زیبایی

اما به مرور از تک و تاخواهی افتاد

چون نه بوسه‌هایش مغناطیس بوسه‌های مرا

خواهد داشت

نه شعر می‌داند چیست

که زیبایی مفردت را مضاعف کند در جمع .