هیــــســــــــــ ...

آرامتر لایک کنیدو نظر دهید

عشقم در آغوش دیــــگری خوابیده است

مبادا بیدار شود " وجدانش "...