چرا عشقمو نخواست واسه چی نموند کنارم

مگه بهش نگفته بودم کسی رو جز اون ندارم

می دونست عاشقشم من ,می دونست براش میمیرم

می دونست ارومه قلبم وقتی دستاشو میگیرم....