نشسته بودم . یه دختر اومد گفت : ببخشید آقا؟؟؟

شما تنهایید؟؟؟!!!

با یه صدای خسته گفتم : خیلی وقته!!!!

.

.

.

گفت: پس من این صندلی را میبرم اونور...صندلی کم داریم