بچه ها این دو سه روز دعام کنید زیاد. از ته دل دعام کنید