وقتی مرا بغل می کنی

چنان جاذبه ی اغوشت به جاذبه ی زمین غلبه می کند

که روحم به پرواز در می اید

دلم یه بغل سفت می خواهد