عجیب دلش تنگ شده لبانم برای لبانت

کاش لبانت دل داشت وتنگ می شد

دلش برای لبانم...