بعضی ها دور عشق را خط می کشند...

وبعضی ها روی آن را ...

بعضی ها به پای هم پیر می شوند..

و بعضی ها به دست هم..

 و  بعضی ها با هم جورند ولی جفت نیستند...

اما...