میدانم مــــرا نمی خواهی

 کمی مدارا کن !


دلم که نمی داند ... !

" لعنتـــی دوست داشتنی "