زمستان بهانه است برف از آسمان خسته شده

پاییز بهانه است برگ از درخت خسته شده

 

 

اشکها در قفس اند و تو در کنار من. آسمان دل من آبیست. اشکهایم خبر از رفتنه تو آوردند رفتی و آسمان دل من ابری شد