شهریور هم در حال رفتن است . . .


قلب من اما هنوز تیر نبودنش را می کشد . . .