وای خدا قلبم میریزه

 

        اون برای من خیلی عزیزه