نــــوشـــــتم " قـــــم حــــا "
همـــــه بــــهـــم خنــــدیـدنـــد!!
گــــریــســـــتم
گفـــــتم بـــــه "غــــم هــــا " یــــم نخنــــدیـــد ،
کــــه هـــــــر جــــــــور بنــــویسم
درد دارد!!!
ازآخـــــــر بـــــه اول بخـــــوان تــــــا
مــــــــنِ ایـــــن روزهـــــــــا را بشنــــــــاســــــی!