مامان بزرگی دلم تنگته. امیوارم بعد 28سال کنار پسر شهیدت خوش باشیناراحت