زندگی شد من و یک سلسله ناکامی ها


مستم از ساغر خون جگر آشامی ها

 

بس که با شاهد ناکامیم الفت ها رفت


شاد کامم دگر از الفت ناکامی ها