خوب من

 توبگو بعد از تواز کدام دریچه اسمان را به تماشا بنشینم وباکدام واژه عشق را معنا کنم

باز گرد

با تو زندگی رنگ و بویی دگر دارد

باور کن من هنوز هم به قداست چشمان تو ایمان دارم

دلم را باز پنهانی به خلوت خود برده ای.

بگذار بماند

سال هاست من و دل جدا از هم زندگی میکنیم

دل تو اولین روز بهار

دل من اخرین جمعه ی سال

و چه دورندو چه نزدیک به هم