مــے رقصمـ تا سرگیـــجــہ

تا تار شد
טּ اتاقـ

تا سیاهـ تر شد
טּ چشممـ

تا نبینمـ

نبودنـ بــے دلیلتـ را