چرا بودنت راست و ریست نمـــی شود


من که تمام پازل های تنهایـــی ام را درست چیده ام