دلـگـیـــــــــــر مـبـا ش !!

 

 

دلـت کـه گیــر بـاشــد ، رهــا نـمی شـوی …!

 

 

خــداونــد ، بنـدگـان خــود را ، بـا آنـچـه بـه آن دل بـستـه انــد مـی