تقدیم به اونیکه از فردا نیست.قلب

 

نامه ای در جیبم ...

و گلی در مشتم ...


غصه ای دارم با نی لبکی ...

سر کوهی گر نیست ...


ته چاهی بدهید ...


تا برای دل خود بنوازم ...

عشق جایش تنگ است !