یک بار که تنها بمانی


یک بار که بشکند دلت


غرورت  اعتمادت


همین یک بار ها کافیست تا یک عمر


از پشت نگاهی ترک خورده به آدمها بنگری…!


انقدر تیز و برنده میشوی که باید


تابلوی ورود ممنوع


را به خودت نصب کنی…!