دلم را


به روی عالم و آدم بسته ام


مگر ” دلبستگی ” همین نیست؟؟؟؟؟؟