دیشب موقع خواب تو فکر بودم به یه نتیجه ای رسیدم.

بین بچگی و بزرگی چیزای مشترک کم نیست.

بچه که بودیم تشک زیرمون روخیس میکردیم.حالا بالشت زیر سرمون رو

همیشه از ترس لو رفتن و اب رو باید پنونی خشکش میکردیم

 اون موقع ها از روی پر خوری بود و حالا از روی دل پری.