همـچـون ساعـت شنی شــده ام
کــه نـفــس هـای آخـرش را مـیـزنـد


و الـتـمـاس مـیـکــنــد
یـکـی پـیـدا شـود و بـرش گــردانـد


مــن هــم …
نه …! !


لـطــفـا بـرم نـگــردانـیـد ! ! !


بــگـذاریــد تــمام شــوم …