گاهی باید باور کرد که خیلی از آرزوها و رویاهامون

فقط

توی عکسها و فیلمها واقعیت دارند !