خدیااااااااااااااا

خسته شدم

از بس آرزو کردم و دیگران به آن رسیدند .