بیا معامله کنیم...!
تو بخواب من بنشینم کنار تخت
تو خواب ببین من هم شروع کنم به نوشتن رویاهایت...


قسم یاد میکنم هر انچه ببینی همان را مینویسم!


میخواهی که فرار کنیم در رویاهایت؟
بدون هیچ واهمه ای از عاقبت کارمان تو کفش هایت را در بیاور و پا برهنه،
من هم چشم هایم راببندم هر کجا که پا گذاشتی یک غزل ،یک بیت