خیلی حرف هست


که تو هرروز در گلویت بغض کشنده ای احساس کنی


برای کسی که بدانی…حتی یک بار در عمرش به خاطر تو بغض هم نکرده است

 

پشت این بغض ، بیدی لرزان نشسته که خیال میکرد با این “ یادها ” نمیلرزد . . .