حال “ من ”

دیدن دارد وقتی کسی

حال “ تو ”

را میپرسد . . .