تجربه  من دانشجو:

ساعت 4 صبح خوابگاه دختران:

صدای گریه .وای من هیچی نخوندم.اگه مشروط بشم

خدایا کمکم کناسترس

همان ساعت خوابگاه پسران:

سرباز گشنیز سره.پشت کتاب من بنویس یه دست دیگه گرفتیمنیشخند