عاشق مشوید اگر توانید            تا درغم عاشقی نمانید

این عشق به اختیار نبود           دانم که همین قدر بدانید

هرگز نبرید نام عاشق              تا دفتر عشق بر نخوانید

اب رخ عاشقان مریزید             تا اب چشم خود مرانید

معشوقه وفا به کس نجوید        هر چند ز دیده خون چکانید

اینست رضای او که اکنون        بر روی زمین یکی نمانید

.

.

.

.(سنایی)