هیچ شباهتی با یوسف نبی ندارم !


نه رسولم !


نه زیبایم !


نه عزیز شده ام !


نه چشم به راهی دارم !


فقط در چاه خاطرات تو افتاده ام …