دلتنگی های من به تو رفته اند

آرام می آیند


در سینه می نشینند

دیگر نمی روند