روزگار همیشه خوب میگذرد

البته نه برای من

بلکه از روی من