من تو را دوست دارم !


تو مرا دوست نداری !


باشد ولی

من به “ دوست ” مشترک مان حسودی ام می شود

(گیر ندین بگین عکسش ربط نداره فقط)